Απόφαση 2.2016

Προσδιορισμός Επόμενης Τακτικής Συνεδρίασης – Θέματα

Ο πρόεδρος κος Δημήτριος Παπαστεργίου  παίρνοντας το λόγο προτείνει όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση  έως τέλος του έτους 2016 με τα παρακάτω θέματα:

  1. Προγραμματισμός δράσεων και προϋπολογισμός έτους 2016
  2. Προγραμματισμός δράσεων και προϋπολογισμός έτους 2017
  3. Διάφορα θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα αποφασίζει:

Τον ορισμό τακτικής συνεδρίαση του Δ.Σ. έως τέλος του έτους 2016  με τα παρακάτω θέματα:

  1. Προγραμματισμός δράσεων και προϋπολογισμός έτους 2016
  2. Προγραμματισμός δράσεων και προϋπολογισμός έτους 2017
  3. Διάφορα θέματα.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2016

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε την απόφαση