Απόφαση 3.2016 ΔΣ

Απευθείας ανάθεση της Οικονομικής Διαχείρισης  της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου απαιτείται η τακτοποίηση όλων των φορολογικών και φοροτεχνικών υποθέσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα από το έτος 2013 έως το έτος 2016 και στη συνέχεια από 1/1/2017 η σε ετήσια βάση  παρακολούθηση και αποτύπωση  οικονομικής διαχείρισης του δικτύου. Για το λόγο αυτό προτείνεται η ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης  σε άτομο που θα έχει την τυπική και ουσιαστική ικανότητα διαχείρισης των οικονομικών του δικτύου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει:

Αναθέτει στην κ. Ευαγγελία Κογιάννη του Χρήστου με ΑΦΜ 136749808 (ΔΟΥ Τρικάλων)  και ΑΔΤ ΑΜ 828446 Οικονομολόγο: α) την τακτοποίηση όλων των φορολογικών και φοροτεχνικών υποθέσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα από το έτος 2013 έως το έτος 2016, με αμοιβή εφάπαξ 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ και β) από 1/1/2017 την σε ετήσια βάση  παρακολούθηση, αποτύπωση και τήρηση των φορολογικών και φοροτεχνικών καταστάσεων του δικτύου που προκύπτουν από τον ΚΦΣ, με αμοιβή 1.200,00€ ετησίως πλέον ΦΠΑ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2016

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε την απόφαση