Απόφαση 4.2016 ΔΣ

Ορισμός νέου διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποκατάστημα Τρικάλων.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Σας γνωρίζω ότι η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ τηρεί τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 477/480333-71 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποκατάστημα Τρικάλων με διαχειριστή τον πρώην ταμεία του δικτύου ο οποίος και πρέπει να αντικατασταθεί. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου προτείνω ως διαχειριστή του εν λόγω λογαριασμού τον Πρόεδρο του δικτύου κ. Δημήτριο Παπαστεργίου.                                          Προτείνεται επίσης να ορισθεί άτομο που θα ενεργεί παράλληλα με τον Πρόεδρο για τη διαχείριση του λογαριασμού.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει:

Ορίζει  διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού με αριθμό 477/480333-71 που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποκατάστημα Τρικάλων, τον Πρόεδρο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ,   κ. Δημήτριο Παπαστεργίου με ΦΜ 020637769 (ΔΟΥ Τρικάλων) και ΑΔΤ ΑΒ843493. Επίσης ορίζει την κ. Ευαγγελία Κογιάννη του Χρήστου με ΑΦΜ 136749808 (ΔΟΥ Τρικάλων)  και ΑΔΤ ΑΜ 828446 Οικονομολόγο, ως άτομο που θα ενεργεί παράλληλα με τον Πρόεδρο για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2016

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε την απόφαση