Πράσινο ταμείο – Πρόγραμμα «Αέναος»

Το Έργο «Αέναος» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες 2020» με φορέα υλοποίησης την Κοιν.Σ.Επ. «Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» και συν δικαιούχους εταίρους την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων με διακριτικό τίτλο «E-Τρίκαλα Α.E.», το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού [ΤΕΦΑΑ], του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια» και την Κοιν.Σ.Επ. «Κεφαλοπόταμος». Σκοπός του έργου είναι αφενός η ανάπτυξη και δημιουργία μίας πλήρης τεχνολογικής πλατφόρμας συνεχούς παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΆΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΠΌΤΑΜΟΥ, «Το ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΎ», και αφετέρου η προσαρμογή και ενδυνάμωση της προσαρμοστικότητας της τοπικής κοινωνίας μέσα από βιωματικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Με τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών (μεγάλα δεδομένα, αισθητήρες, δορυφορικές εικόνες και τεχνητή νοημοσύνη), δημιουργούνται δεδομένα που θα συμβάλλουν στην βελτίωση των οικοσυστήματος, καταπολεμώντας τις απειλές από την ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ και προωθώντας την ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΎ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ.